O NÁS

Notářská kancelář poskytuje veškeré právní služby notářské činnosti, např. sepisování veřejných i soukromých listin o právních jednáních, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin a peněz do notářské úschovy, dále řízení o pozůstalosti, řízení ve věcech rodinněprávních majetkových apod.

Naše služby

SLUŽBY

Pozůstalostní řízení
Zástavní smlouvy
Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení
Převody nemovitých věcí, úschovy
Právo obchodních korporací
Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
Ověřování, výpisy z rejstříků
Manželské smlouvy
Ostatní
Kontaktujte nás

KONTAKT

Purkyňova 2121/3,
110 00 Praha 1
Rychlý kontakt

notar@nkdivis.cz
+420 725 556 719


PŘEDCHOZÍ

DALŠÍ
Pozůstalostní řízení
Zástavní smlouvy
Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení
Převody nemovitých věcí, úschovy
Právo obchodních korporací
Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti
Ověřování, výpisy z rejstříků
Manželské smlouvy
Ostatní

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. K přidělení dochází podle předem stanoveného rozvrhu, čímž je zajištěna nestrannost a nezávislost soudního rozhodování. Pozůstalostní řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. Notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co všechno bude třeba pro vyřízení pozůstalosti učinit.

Sepíšeme Vám zástavní smlouvu dle zadaných kritérií. Forma notářského zápisu je vyžadována, je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná (např. technologie, zásoby zboží apod.), je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu a má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, tj. dohodnou-li se tak smluvní strany. Zároveň zapíšeme zástavní právo do Rejstříku zástav bez odkladu po sepsání zástavní smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dále Vám můžeme sepsat zástavní smlouvu formou notářského zápisu, i když zákon formu notářského zápisu nevyžaduje, např. zástavní smlouvu k podílu. V takovém případě zástavní právo vzniká zápisem do obchodního rejstříku, přičemž zástavní právo můžeme přímo do obchodního rejstříku zapsat ihned po sepsání zástavní smlouvy k podílu.

Do Rejstříku zástav lze zapsat také zákaz zřízení zástavního práva k věci (tzv. negative pledge), ať již tento zákaz bude ujednán v samotné zástavní smlouvě anebo bude zřízen samostatnou smlouvou, aniž by k této věci muselo být zároveň zřízeno zástavní právo.

Poradíme Vám, jakým způsobem je možné naložit s Vaším majetkem pro případ smrti. Můžete u nás sepsat např. závěť, listinu o vydědění, dědickou smlouvu (zůstavitel povolává druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá) či dovětek (zůstavitel svým odvolatelným projevem vůle zřídí odkaz, zatíží dědice či odkazovníka příkazem či omezí podmínkou nebo doložením času).

Formou notářského zápisu se dědic může předem zříci svého dědického práva smlouvou uzavřenou se zůstavitelem či určit správce pozůstalosti.

Sepsané listiny jsou uloženy u notáře a notář je zapisuje do elektronické Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. Notář, který projednává dědictví, je zde vždy dohledá.

Převody nemovitých věcí

Sepíšeme dle Vašich požadavků kupní smlouvu, darovací smlouvu či směnnou smlouvu. Bude-li smlouva sepsána ve formě notářského zápisu, půjde o veřejnou listinu, kterou je v případě sporu možné předložit soudu jako důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Při sepisování dané smlouvy je notář nestrannou a nezávislou osobou.

Vyřídíme Vám i zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí včetně přípravy návrhu na tento zápis.

Součástí smlouvy může být i zřízení služebnosti (např. právo doživotního užívání či výměnku).

Také Vám můžeme sepsat kupní smlouvu, darovací smlouvu či směnnou smlouvu ohledně movitých věcí.

Úschovy

Za účelem zajištění dluhu (zaplacení kupní ceny) je možné využít notářskou úschovu peněz. Kupující zašle na účet notářské úschovy peníze a poté, co je proveden vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, notář peníze vyplatí prodávajícímu.

Stejně tak je možné k notáři do úschovy dát listiny, např. podepsané kupní smlouvy a návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž po připsání peněz na účet notářské úschovy notář listiny zašle přímo na katastrální úřad, příp. vydá dle podmínek stanovených v protokolu o notářské úschově či svěřenské smlouvě.

Dále je možné k notáři uložit do úschovy také právní jednání zůstavitele pro případ smrti (např. závěť či listinu o vydědění). Zároveň má notář povinnost evidovat tato právní jednání v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. V případě úmrtí je pak příslušná listina předána notáři, který pozůstalost projednává.

Zakládání obchodních korporací

K založení obchodní korporace, tj. společnosti s ručením omezeným (včetně tzv. 100 eurové společnosti), akciové společnosti, družstva a evropské společnosti je třeba notářského zápisu. Sepíšeme Vám tedy zakladatelské právní jednání (zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu nebo stanovy).

Zajistíme Vám vyhotovení potřebných souvisejících listin se založením obchodní korporace, které je třeba doložit obchodnímu rejstříku, poradíme Vám s vyřízením formalit na jednotlivých institucích a provedeme i přímý zápis založené obchodní korporace do obchodního rejstříku. Takto je možné v jednodušších případech založit a zapsat například společnost s ručením omezeným v jeden den. Zároveň jde o levnější a rychlejší variantu, než když zápis do obchodního rejstříku provádí rejstříkový soud.

Změny v obchodních korporacích

K některým změnám v obchodních korporacích je třeba notářského zápisu. Jde například o změnu zakladatelského dokumentu společnosti (zakladatelské listiny, společenské smlouvy či stanov), změnu výše základního kapitálu společnosti, zrušení společnosti apod.

Notářský zápis také můžeme sepsat i v některých případech, kdy zákon formu notářského zápisu nepředepisuje, např. smlouvu o převodu podílu. Zpravidla je změna provedena rozhodnutím na valné hromadě či rozhodnutím jediného akcionáře či společníka společnosti nebo dohodou společníků či akcionářů společnosti.

V souvislosti se změnou právních předpisů od 1.1.2014 také připravíme přizpůsobení se zakladatelských listin, společenských smluv nebo stanov nové právní úpravě a podřízení se nové právní úpravě (tzv. opt-in).

Změny v obchodních korporacích také můžeme přímo zapsat na základě žádosti do obchodního rejstříku.

Přeměny obchodních korporací

Naše kancelář má bohaté zkušenosti ohledně přeměn obchodních korporací a zabýváme se veškerými typy přeměn obchodních korporací, a to vnitrostátních i přeshraničních (fúze obchodní společnosti nebo družstva, rozdělení obchodní společnosti nebo družstva, převod jmění na společníka, změna právní formy a přeshraniční přemístění sídla). Poradíme Vám a sepíšeme potřebné notářské zápisy, související listiny pro obchodní rejstřík a přímým zápisem zapíšeme změny do obchodního rejstříku.

Naše kancelář má velké zkušenosti se sepisováním notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti. Podle tohoto notářského zápisu je možné nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci bez soudního řízení, není-li dluh splněn řádně a včas.

Obsahem notářského zápisu může být i samotné právní jednání, ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu (např. smlouva o zápůjčce) nebo se účastníci domluví na novém splátkovém kalendáři.

Svolení k vykonatelnosti může být také obsaženo v notářském zápisu o jednostranném právním jednání, kterým je uznání peněžitého dluhu, kdy se dostaví jen dlužník.

Zajistíme ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) či ověření pravosti podpisu (legalizace), kdy ověříme, že fyzická osoba před námi listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala svůj podpis, který se na listině již nachází, za vlastní.

Jako kontaktní pracoviště Vám z informačního systému Czech POINT poskytneme výpisy ze stanovených veřejných rejstříků, veřejných seznamů či evidencí (zejména výpis z obchodního rejstříku, spolkového rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek, výpis z evidence Rejstříku trestů, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis z bodového hodnocení řidičů a insolvenčního rejstříku) a provedeme autorizovanou konverzi dokumentů.

Také Vám zajistíme na základě Vaší žádosti výpisy nebo opisy z Rejstříku zástav či potvrzení o tom, že v Rejstříku zástav určitá věc není evidována jako zástava.

Vyhotovíme Vám také na žádost opis ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu či potvrzení o tom, že smlouva není v seznamu zapsána.

Sepíšeme Vám smlouvu, kterou si jako snoubenci či manželé můžete ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství či v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu.

Poradíme Vám, jaký majetkový režim by pro Vás byl v dané situaci vhodný. Po sepsání manželské smlouvy zaevidujeme smlouvu do Centrální evidence manželských smluv a případně na základě Vaší žádosti do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veřejně přístupný a manželé či snoubenci se mohou těchto smluv vůči třetím osobám vždy dovolat, i když tyto třetí osoby nebyly s jejich obsahem seznámeny.

Naše kancelář poskytuje všechny služby notářské činnosti. Můžete se na nás mimo jiné obrátit i ohledně např. nadace a nadačního fondu, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev, osvědčení skutkové děje a stavu věci, osvědčení o předložení listiny, úpravě spoluvlastnictví, protestaci směnek, oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání, svěřenského fondu, vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích, určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti aj.